پیام زرتشت
ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱٧ خرداد ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

خرد بر پایه دیدن و پژوهیدن استوار است نه بر پندار باقی و پیش داوری و شنیدن.

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد ، بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه .

هر گفتار و کرداری را با ترازوی عقل بسنجید و آنگاه اگر نیک آمد به پیروی از آن پردازید.

فرزانگان هستند که درست بر می گزینند ، نه بداندیشان.

نیک میدانم که هیچ نیایشی نیست که از جان و دل بر آید و بی پاسخ بماند.

فزون تر از تن زن ، دل و جان و روان او را در یابید و بر آن ارج نهید.