زيان استعمال دخانيات

نيکوتين موجود در تتون و تنباکو روی قلب ودستگاه عصبی نقش محرک را بازی می کند وقتی دود تتون و تنباکو به درون ريه می رود ضربان نبض افزايش مييابد و فشار خون افزايش مييابد

در اثر استعمال کو کايين نور ادرنالين ذخيره بدن شما که برای واکنش جنگ يا گريز در مواقع اضطراری ذخيره شده است ازاد شود 

/ 0 نظر / 8 بازدید