ازدواج یعنی چه!

                                 روزی شاگردی از استاد پرسید عشق چیست

استاد گفت به مزرعه گندم برو و بزرگترین و پر ترین

خوشه گندم را برایم بیاور شاگرد رفت و بعد چند روز

آمد نزد استاد وگفت:هرچه گشتم چیزی پیدا نکردم

من هر پیش می رفتم امیدم کمتر کمتر می شد

استاد گفت معنی عشق یعنی همین

شاگرد باز سوال کرد ازدواج یعنی چه؟؟؟؟؟

استاد گفت اینبار به جنگل برو و بزگترین درخت

را پیدا کن شاگر به جنگل رفت و اولین درخت را که دید

انتخاب کرد و ...........

/ 1 نظر / 16 بازدید
آذر

برادرم خواهان دختری شده که از نظر سنی(۴سال)وجسمی از خودش بزرگتره وخانواده مناسبی هم نداره ودر شهر ديگری زندگی ميکند.برادرم از خانه قهر کرده و ميگويد من به تنهايی ميروم خواستگاری وضمنا خانواده دختره هم پذيرفته اندچه کار کنم؟