ويژگيهاى افراد خود شكوفااز نظر مزلو

 - درك كارآمد واقعيت: افراد خود شكوفا، دنياى خود، از جمله ديگران را به وضوح و به صورت عينى مى‏بينند بدون اينكه پيش‏داوريها يا پيش پنداريها باعث جهتگيرى غلط آنها شود.
- پذيرش خودشان، ديگران و طبيعت: آنها خودشان (ضعفها و قوّتهايشان) را مى‏پذيرند. آنها ضعفهاى ديگران و جامعه را در كل قبول دارند.
- خود انگيختگى، سادگى، طبيعى بودن: رفتار اين افراد، بى‏پرده، مستقيم و طبيعى است.
- تمركز بر مشكلات خارج از خودشان: آنها احساس تعهد و رسالتى دارند كه نيروى خود را صرف آن مى‏كنند.
- احساس جدايى و نياز به خلوت: آنها بدون آثار زيانبخش، انزوا تجربه مى‏كنند. اين افراد به علت عدم وابستگى به ديگران، به خودشان متكى هستند و به درخواست حمايت از ديگران نيازى ندارند.
- تازگى فهم و درك: آنها پديده‏هايى كه براى ديگران ممكن است تكرارى به نظر آيد گويى اولين بار است كه تجربه مى‏كنند و لذت مى‏برند.
- تجربه‏هاى عرفانى يا اوج: افراد خودشكوفا با لحظه‏هاى جذبه و از خود بى خود شدگى آشنا هستند.
- علاقه اجتماعى: اين افراد نسبت به كل بشريت احساس همدردى و همدلى مى‏كنند و به آنها كمك مى‏كنند.
- روابط ميانْ فردى عميق: آنها دوستانى برمى‏گزينند كه از نظر ويژگيهاى شخصى مثل آنها باشند.
- ساختار منش دموكراتيك: آنها مشتاق گوش كردن به هر كسى كه قادر باشد به آنها چيزى را ياد بدهد هستند.
- خلاقيت: آنها در اغلب جنبه‏هاى زندگى ابتكار و نوآورى نشان مى‏دهند.
- مقاومت در برابر فرهنگ آموزى: آنها در برابر هرگونه فشار اجتماعى و فرهنگى كه موجب شود تا آنها را وادار به شيوه‏هاى خاصى از فكر كردن و رفتار كردن نمايد، مقاومت مى‏نمايند.
- و صفات ديگرى از قبيل شوخ طبعىِ مهربانانه و فيلسوفانه.
كتاب «روانشناسى شخصيت سالم» نوشته ابراهام مزلو، كتابى است حاوى شش فصل، كه «ويژگيهاى افراد خودشكوفا» در اين مقاله، برگرفته از فصل اول آن و «نيازهاى روانى» و تفصيلات ديگر، برگرفته از فصلهاى چهارم، پنجم و ششم از اين كتاب است.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید