پیام زرتشت

خرد بر پایه دیدنو پژوهیدن استوار است نه بر پندار باقی و پیش داوری و شنیدن.

کسی که بر قلب خودغلبه نکرد ، بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه.

هر گفتار و کرداری را با ترازوی عقل بسنجید و آنگاه اگر نیک آمد به پیروی از آنپردازید.

فرزانگان هستند که درست بر می گزینند ، نه بداندیشان.

نیک میدانم که هیچنیایشی نیست که از جان و دل بر آید و بی پاسخ بماند.

فزون تر از تن زن ، دل و جان وروان او را در یابید و بر آن ارج نهید.  

/ 1 نظر / 9 بازدید
mohsen

کاش بر ساحل رودي خاموش عطر مرموز گياهي بودم