پيام مشاور

نگرانی هرگز از غصه فردا چيزی نمی کاهد بلکه فقط شادی امروز را از بين می برد

عشق صرفآ چيزی نيست که احساس می کنيد بل چيزی است که انجام می دهيد

نخستين گام به سوی دانش اين است که بدانيم نادانيم

انسان بيش از انکه بتواند بگويد بايستی ببيند

يکديگر را دوست بداريد ولی عشق را محدود نسازيد بگذاريد عشق مثل يک دريای مواج بين دو ساحل روح شما حرکت کند پيمانه يکديگر را پر کنيدولی از پيمانه هم ننوشيد از نان خودتان به ديگری بدهيد ولی از يک قرص نان نخوريد با هم بخوانيد و برقصيد و مسرور باشيد ولی بگذاريد هر يک از شما تنها بماند

بخشش هنگامی اسان می شود که ما بتوانيم ديگران را بشناسيم و به ضعفهای خودمان و اينکه ما نيز امکان اشتباه کردن داريم معترف باشيم

ميزان انسانيت بشر گسترش و شدت عشق او به نوع بشر است

اغلب ما با خود بيگانه ايم نمی دانيم که هستيم و از ساير بيگانگانی که نمی دانند چه کسی هستند می خواهيم که ما را دوست بدارند

گاهی برای نزديکتر شدن به عشق با يستی از ان دور شويم

منتظر باشيد که با مشکلات به عنوان بخش چاره نا پذير رويارو شويد همين که با ان مواجه شديد سرتان را با لا نگه داريد و در چشمانش خيره شويد و بگوييد من از تو برترم پس نمی توانی مغلوبم کنی

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید